Pohjois-Savon hyvinvointialue käynnistää toimintaansa haastavassa taloustilanteessa
-

Julkaistu

Pohjois-Savon hyvinvointialue käynnistää toimintaansa haastavassa taloustilanteessa

Hyvinvointialueen tulevat päättäjät lähtevät käynnistämään toimintaa Pohjois-Savossa haastavassa taloustilanteessa. Ministeriön rahoitusmalli asettaa Pohjois-Savon monia muita alueita haastavampaan tilanteeseen, ja investointien rahoitus tulevilla mittareilla tulee olemaan haastavaa, kertoo Pohjois-Savon hyvinvointialueen taloutta valmisteleva talousjohtaja Kari Janhonen. 

Taloussuunnittelun pohjana on aluevaltuustojen hyväksyttäväksi tuleva talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. 

Vuoden 2023 tulorahoituksessa on tiettyjä erityispiirteitä. Kyseisen vuoden tulorahoitus tulee kuntien vuoden 2021 tilinpäätöksen ja talousarvion 2022 budjettitietojen perusteella. 

- Todennäköisesti kuntien sote menoja varten vuodelle 2022 varaamat määrärahat eivät tule riittämään, joten on todennäköistä, että myös hyvinvointialueen vuoden 2023 valtionrahoitus ei tule kattamaan kaikkia sotemenoja. Pohjois-Savon hyvinvointialueella tulorahoitukseen voidaan arvioida tulevan 40 miljoonan euron vaje. Valtion pitäisi maksaa vajaaksi jäävän tulo-osuuden vuonna 2024, kertoo Janhonen. 

Tämän hetken tietojen mukaan hyvinvointialueella on jo vuonna 2023 lähes 50 miljoonan euron säästötarve, kun otetaan huomioon erilaiset muutoskustannukset ja menopaineet.

Rahoitusmittarit epäsuotuisia Pohjois-Savolle

Tehtyjen laskelmien mukaan Pohjois-Savon hyvinvointialue jää rahoituksessa selvästi jälkeen muista yliopistollisista hyvinvointialueista vuosina 2023-2030. Valtionvarainministeriö kuitenkin muistuttaa, että laskelmat ovat edelleen hyvin epävarmoja, ja tulevat muuttumaan. 

- Rahoituksen sitomista asukaslukuun tulisi vähentää. Väestöennusteiden mukaan hyvinvointialueen väestö vähenee ainakin 2040 saakka. Käytännössä menojen vähentäminen samassa tahdissa alenevien tulojen tahdissa on vaikeaa, muistuttaa Janhonen. 

Janhosen näkemyksen mukaan yliopistollisuus tulisi huomioida rahoituslaissa, jotta voidaan varmistaa opetuksesta ja tutkimuksesta aiheutuneet kulujen kattaminen valtion rahoituksesta, ei säästämällä sosiaali- ja terveyspalveluiden tai pelastustoiminnan menoista. 

- Lainanottovaltuuksia tulisi lisätä, jotta hyvinvointialueet voisivat investoida suunnitelmallisesti esimerkiksi asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittämiseen, kertoo Janhonen huolestuneena, ja korostaa että ministeriön laskelmat ovat vielä alustavia, ja tulevat muuttumaan. 

Investointien rahoitus uusilla lainoilla hankalaa

Hyvinvointialueesta annetussa laissa tarkoitettu lainanottovaltuus vuodelle 2023 määritellään hyvinvointialueelle siirtyvien sairaanhoitopiirien ja erityshuoltopiirien kuntayhtymien vuoden 2021 tilinpäätöksen tietojen ja vuoden 2022 talousarvion tietojen perusteella. Lain mukaan Pohjois-Savon hyvinvointialueella ei ole lainkaan lainanottovaltuutta vuonna 2023. Taustalla on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Vaalijalan kuntayhtymältä siirtyvien lainojen määrä, noin 420 miljoonaa euroa, joka ylittää suurimman sallitun lainamäärän, 330 miljoonaa euroa. Vastaava tilanne on monilla muillakin hyvinvointialueilla. Suurin sallittu lainamäärä lasketaan kertomalla liikkeenluovuttajien vuoden 2022 talousarvioiden vuosikate kymmenellä. 

Vuonna 2023 investointien rahoitus on hoidettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja Vaalijalan kuntayhtymältä siirtyvillä rahavaroilla. Investointien painopiste vuonna 2023 tulee olemaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin keskeneräisten investointien loppuunsaattaminen. Keskeneräisinä töinä joudutaan vuoden 2023 aikana rahoittamaan Psykiatrian talo ja Uusi Sydän -rakennushankkeet, joiden kustannusarvio kyseiselle vuodelle on 48 miljoonaa euroa. Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi hyvinvointialue ei pysty juurikaan investoimaan vuonna 2023. Tarvittaessa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri pystynee ottamaan lainaa hyvinvointialueen tarpeisiin vuoden 2022 aikana, mikä mahdollistaa suuremman investointikyvyn hyvinvointialueella 2023. Mikäli lainanotto tapahtuu helmikuun 2022 jälkeen, asiasta tarvitaan myös hyvinvointialueen valtuuston päätös.

Aloittava tase voimakkaasti velkaantunut

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aloittavan taseen loppusumma tulee olemaan arviolta 607 miljoonaa euroa, josta vierasta pääomaa tulee olemaan 476 miljoonaa euroa. Velan määrä taseessa on siis varsin huomattava. Pysyviä vastaavia hyvinvointialueella tulee olemaan arviolta 478 miljoonaa euroa, joista rakennuksia noin 366 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueen maksuvalmiuden perustan muodostaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja Vaalijalan kuntayhtymältä siirtyvät rahavarat. Sairaanhoitopiiriltä arvioidaan siirtyvän rahavaroja noin 110-120 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 aikana maksuvalmiuden ylläpitäminen on haasteellista, koska siirtyvillä rahavaroilla pitää rahoittaa keskeneräiset investoinnit sekä lainojen lyhennykset. 

Heikko talous voi viedä hyvinvointialueen ministeriön arviointimenettelyyn

Valtiovarainministeriö käynnistää päätöksellään arviointimenettelyn, jossa valtio ja hyvinvointialue arvioivat hyvinvointialueen taloudellisia sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen järjestämiseen liittyviä edellytyksiä selvitä tehtävistään. Tarvittaessa valtiovarainministeriö päättää hyvinvointialueen liittämistä toiseen hyvinvointialueeseen.

Hyvinvointialueen arviointimenettely voidaan käynnistää mm. sen johdosta, että hyvinvointialue ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää säädetyssä määräajassa. Myös mm. lainanhoitokate sekä poistojen suhde vuosikatteeseen voivat toimia perusteena arviointimenettelylle. Arviointimenettelyn välttämiseksi minimitavoite Pohjois-Savon hyvinvointialueen vuosikatteelle on 40-45 miljoonaa euroa, jotta arviointimenettely vältetään. Investointien toteuttamiseksi vuosikatetta tarvitaan kuitenkin enemmän, minimissään 50-60 miljoonaa euroa.
 


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!